Завантажити повідомлення

Завантажити цифровий підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
31 січня 2019 року № 43


ПОВІДОМЛЕННЯ
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Дата складання повідомлення:

08

09

2021

 

 

число

місяць

рік

 

 

 

Порядок подання:

первинне повідомлення

X

 

 

 

зміни у повідомленні

 

 

               

 

Інформація про підприємство, що становить суспільний інтерес

1

Повне найменування підприємства, що становить суспільний інтерес (інформація із затверджених установчих документів) :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВЕРС-ГРУП"

2

Скорочене найменування підприємства, що становить суспільний інтерес (інформація із затверджених установчих документів (за наявності)) :

 

ТОВ "АВЕРС-ГРУП"

3

Ідентифікаційний код юридичної особи :

37374089

4

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (за наявності)

 

Інформація щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

1

Статус суб'єкта аудиторської діяльності

Аудитор

 

Аудиторська фірма

X

2

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора :

 

2.1

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) :

 

3

Найменування, організаційно-правова форма аудиторської фірми :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ"

3.1

Номер реєстрації у Реєстрі :

4423

3.2

Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації :

Номери реєстрацiї у публiчних реєстрах аудиторiв iнших країн вiдсутнi.

4

Ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань аудиторської фірми :

22930490

5

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність :

 

6

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ключового партнеру з аудиту :

 

7

Тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, що передбачається у договорі щодо аудиту фінансової звітності :

1

8

Дата та номер рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес :

Дата : 14.05.2021, номер : № 14/05-1

9

Інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

 

Обмеження відсутні

X

Обмеження наявні

 

Примітки

Повiдомляємо про намiр укласти договiр про аудит фiнансової звiтностi iз зазначеним у цьому Повiдомленнi суб'єктом аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес, та пiдтверджуємо, що iнформацiя (данi), наведена(i) у цьому Повiдомленнi, є достовiрною(ими) та повною(ими) станом на дату її (їх) подання.

У разi виникнення будь-яких змiн в iнформацiї (даних), зазначенiй(их) у цьому Повiдомленнi, про такi змiни буде повiдомлено Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

               

 

Керівник підприємства,
що становить суспільний інтерес

 
____________________
(підпис)

 Пасько Н. А.
_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)